Shop

Shadow
Shadow
Shadow
Shadow
Shadow
Shadow
Shadow
Shadow
Shadow
Shadow

Shadow

1,350,000đ

  • SKU: SKU04
  • CHIA SẺ BÀI BIẾT:
 <p>Nước tưới: vừa đủ ẩm, 2-3 lần/tuần
	<br>Phân bón: NPK, một lần/ 2 tuần
	<br>Ánh sáng: ánh sáng nhẹ/bóng râm
	<br>Nhiệt độ: 20-35⁰C
	<br>Lời khuyên: Cắt tỉa lá già, làm sạch cỏ trong chậu tạo ra sự thông gió, duy trì độ ẩm và ánh sáng thích hợp để hạn chế các bệnh nấm phát sinh, tăng trưởng và gây hại. Sang chậu lớn hơn khi hoa tàn để chăm sóc.</p>
 <p>Nước tưới: vừa đủ ẩm, 2-3 lần/tuần
	<br>Phân bón: NPK, một lần/ 2 tuần
	<br>Ánh sáng: ánh sáng nhẹ/bóng râm
	<br>Nhiệt độ: 20-35⁰C
	<br>Lời khuyên: Cắt tỉa lá già, làm sạch cỏ trong chậu tạo ra sự thông gió, duy trì độ ẩm và ánh sáng thích hợp để hạn chế các bệnh nấm phát sinh, tăng trưởng và gây hại. Sang chậu lớn hơn khi hoa tàn để chăm sóc.</p>
 <p>Nước tưới: vừa đủ ẩm, 2-3 lần/tuần
	<br>Phân bón: NPK, một lần/ 2 tuần
	<br>Ánh sáng: ánh sáng nhẹ/bóng râm
	<br>Nhiệt độ: 20-35⁰C
	<br>Lời khuyên: Cắt tỉa lá già, làm sạch cỏ trong chậu tạo ra sự thông gió, duy trì độ ẩm và ánh sáng thích hợp để hạn chế các bệnh nấm phát sinh, tăng trưởng và gây hại. Sang chậu lớn hơn khi hoa tàn để chăm sóc.</p>
 <p>Nước tưới: vừa đủ ẩm, 2-3 lần/tuần
	<br>Phân bón: NPK, một lần/ 2 tuần
	<br>Ánh sáng: ánh sáng nhẹ/bóng râm
	<br>Nhiệt độ: 20-35⁰C
	<br>Lời khuyên: Cắt tỉa lá già, làm sạch cỏ trong chậu tạo ra sự thông gió, duy trì độ ẩm và ánh sáng thích hợp để hạn chế các bệnh nấm phát sinh, tăng trưởng và gây hại. Sang chậu lớn hơn khi hoa tàn để chăm sóc.</p>
 <p>Nước tưới: vừa đủ ẩm, 2-3 lần/tuần
	<br>Phân bón: NPK, một lần/ 2 tuần
	<br>Ánh sáng: ánh sáng nhẹ/bóng râm
	<br>Nhiệt độ: 20-35⁰C
	<br>Lời khuyên: Cắt tỉa lá già, làm sạch cỏ trong chậu tạo ra sự thông gió, duy trì độ ẩm và ánh sáng thích hợp để hạn chế các bệnh nấm phát sinh, tăng trưởng và gây hại. Sang chậu lớn hơn khi hoa tàn để chăm sóc.</p>
 <p>Nước tưới: vừa đủ ẩm, 2-3 lần/tuần
	<br>Phân bón: NPK, một lần/ 2 tuần
	<br>Ánh sáng: ánh sáng nhẹ/bóng râm
	<br>Nhiệt độ: 20-35⁰C
	<br>Lời khuyên: Cắt tỉa lá già, làm sạch cỏ trong chậu tạo ra sự thông gió, duy trì độ ẩm và ánh sáng thích hợp để hạn chế các bệnh nấm phát sinh, tăng trưởng và gây hại. Sang chậu lớn hơn khi hoa tàn để chăm sóc.</p>
 <p>Nước tưới: vừa đủ ẩm, 2-3 lần/tuần
	<br>Phân bón: NPK, một lần/ 2 tuần
	<br>Ánh sáng: ánh sáng nhẹ/bóng râm
	<br>Nhiệt độ: 20-35⁰C
	<br>Lời khuyên: Cắt tỉa lá già, làm sạch cỏ trong chậu tạo ra sự thông gió, duy trì độ ẩm và ánh sáng thích hợp để hạn chế các bệnh nấm phát sinh, tăng trưởng và gây hại. Sang chậu lớn hơn khi hoa tàn để chăm sóc.</p>
 <p>Nước tưới: vừa đủ ẩm, 2-3 lần/tuần
	<br>Phân bón: NPK, một lần/ 2 tuần
	<br>Ánh sáng: ánh sáng nhẹ/bóng râm
	<br>Nhiệt độ: 20-35⁰C
	<br>Lời khuyên: Cắt tỉa lá già, làm sạch cỏ trong chậu tạo ra sự thông gió, duy trì độ ẩm và ánh sáng thích hợp để hạn chế các bệnh nấm phát sinh, tăng trưởng và gây hại. Sang chậu lớn hơn khi hoa tàn để chăm sóc.</p>
 <p>Nước tưới: vừa đủ ẩm, 2-3 lần/tuần
	<br>Phân bón: NPK, một lần/ 2 tuần
	<br>Ánh sáng: ánh sáng nhẹ/bóng râm
	<br>Nhiệt độ: 20-35⁰C
	<br>Lời khuyên: Cắt tỉa lá già, làm sạch cỏ trong chậu tạo ra sự thông gió, duy trì độ ẩm và ánh sáng thích hợp để hạn chế các bệnh nấm phát sinh, tăng trưởng và gây hại. Sang chậu lớn hơn khi hoa tàn để chăm sóc.</p>
 <p>Nước tưới: vừa đủ ẩm, 2-3 lần/tuần
	<br>Phân bón: NPK, một lần/ 2 tuần
	<br>Ánh sáng: ánh sáng nhẹ/bóng râm
	<br>Nhiệt độ: 20-35⁰C
	<br>Lời khuyên: Cắt tỉa lá già, làm sạch cỏ trong chậu tạo ra sự thông gió, duy trì độ ẩm và ánh sáng thích hợp để hạn chế các bệnh nấm phát sinh, tăng trưởng và gây hại. Sang chậu lớn hơn khi hoa tàn để chăm sóc.</p>

Nước tưới: vừa đủ ẩm, 2-3 lần/tuần
Phân bón: NPK, một lần/ 2 tuần
Ánh sáng: ánh sáng nhẹ/bóng râm
Nhiệt độ: 20-35⁰C
Lời khuyên: Cắt tỉa lá già, làm sạch cỏ trong chậu tạo ra sự thông gió, duy trì độ ẩm và ánh sáng thích hợp để hạn chế các bệnh nấm phát sinh, tăng trưởng và gây hại. Sang chậu lớn hơn khi hoa tàn để chăm sóc.

Sản phẩm liên quan

image description
Hoa cúc trắng 530,000đ
image description
Fireworks 80,000đ 100,000đ
image description
Tessa 349,995đ
image description
Shadow 1,350,000đ